Policy för visselblåsning

Visselblåsning

Städhjältarnas policy för visselblåsning

Städhjältarna AB är engagerat i att upprätthålla högsta standarder för etiskt uppträdande, transparens och ansvarsskyldighet. Vi uppmuntrar våra anställda, entreprenörer, leverantörer och andra intressenter att rapportera eventuella bekymmer eller misstankar om olaglig verksamhet, oegentligheter eller oetiskt beteende inom organisationen. Denna visselblåsarpolicy beskriver förfarandena för att rapportera, utreda och hantera sådana frågor för att säkerställa skyddet för visselblåsare och integriteten i våra affärsverksamheter.

Tillämpningsområde

Denna policy gäller för alla personer som är associerade med Städhjältarna AB, inklusive anställda, entreprenörer, konsulter, tillfälliga arbetstagare, leverantörer, kunder och andra intressenter.

Rapporteringsförfaranden

Konfidentiell rapporteringskanal:

Städhjältarna AB tillhandahåller en konfidentiell rapporteringskanal för visselblåsare att rapportera eventuella bekymmer eller misstankar om oegentligheter.

Visselblåsare kan skicka in sinarapporter via följande kanaler:

  • Intern rapportering: Visselblåsare uppmanas att rapportera sina bekymmer internt till sin närmaste chef eller personalavdelningen, som kommer att hanteras av en oberoende tredjepart för att säkerställa konfidentialiteten.

  • Extern rapportering: Visselblåsare som känner sig obekväma med att rapportera internt eller anser att deras bekymmer inte har behandlats tillräckligt kan välja att rapportera externt till lämpliga myndigheter eller tillsynsorgan, i enlighet med tillämpliga lagar.

Rapporteringsåligganden

Visselblåsare förväntas lämna korrekt och fullständig information vid rapportering. De bör inkludera relevanta detaljer såsom namn, datum, plats och eventuellt stödjande bevis så gott de kan.

Skydd för visselblåsare

Konfidentialitet:

 

Städhjältarna AB kommer att göra allt som står i deras makt för att upprätthålla konfidentialiteten för visselblåsare i den utsträckning som tillåts enligt lag. Visselblåsarens identitet kommer endast att avslöjas på ett behov-att-veta-grundval under utredningsprocessen eller när det krävs enligt lag.

 

Förbud mot repressalier:

 

Städhjältarna AB förbjuder strikt alla former av repressalier mot visselblåsare som rapporterar bekymmer i god tro. Repressalier inkluderar, men är inte begränsade till, uppsägning, degradering, trakasserier eller någon annan negativ åtgärd. Varje individ som befinns vara involverad i repressalier kommer att bli föremål för disciplinåtgärder, inklusive eventuell uppsägning.

Utredning och uppföljning

Visselblåsarombud:

Städhjältarna AB kommer att utse en utsedd person för visselblåsarombud (VBO) som kommer att övervaka utredningsprocessen och se till att policyn följs. VBO kommer att vara ansvarig för att skydda visselblåsare, genomföra opartiska utredningar och regelbundet informera berörda parter om framsteg och resultat.

Utredningsprocess:

När en visselblåsarrapport mottas kommer VBO att inleda en grundlig och objektiv utredning. Utredningen kan innefatta insamling av ytterligare information, intervjuer med relevanta personer samt granskning av tillämpliga dokument eller register. Visselblåsare kommer att informeras om utredningens framsteg och resultat i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Åtgärder:

Om utredningen styrker de rapporterade bekymren kommer Städhjältarna AB att vidta lämpliga åtgärder, vilket kan inkludera disciplinåtgärder, utbildningsprogram, revidering av policyn eller andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att hantera de frågor som har framförts.

Dokumentation och arkivering

Städhjältarna AB kommer att föra noggranna register över alla visselblåsarrapporter, utredningar och åtgärder som vidtas som svar på rapporterna. Dessa register kommer att förvaras på ett säkert sätt och bevaras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Policyöversyn

Denna visselblåsarpolicy kommer att regelbundet ses över för att säkerställa dess effektivitet och efterlevnad av relevanta lagar och förordningar. Eventuella uppdateringar eller revideringar av denna policy kommer att kommuniceras till alla anställda och intressenter.

Avslutning

Städhjältarna AB främjar en kultur av transparens och ansvarsskyldighet, där individer känner sig trygga och befogade att rapportera bekymmer om olaglig verksamhet, oegentligheter eller oetiskt beteende. Denna visselblåsarpolicy understryker vårt åtagande att snabbt och rättvist hantera sådana frågor samtidigt som vi skyddar visselblåsare och bevarar integriteten i våra affärsverksamheter.

Information

Covid-19

Vi på Städhjältarna gör allt för att du ska känna dig trygg med oss som leverantör. Våra kunders och medarbetares trygghet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av viruset covid19 följt utvecklingen noga. Så här arbetar vi:

Att vara kund